دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال

عنوان صفحه
2-1- نمایش مدل فرآیند تجاری‌سازی ایده‌ها …………………………………………………………………………………….. 50
2-2- مراحل اصلی فرآیند توسعه فناوری جدید………………………………………………………………………………….. 51
2-3- فرآیند نظری انتقال فناوری از دانشگاه به یک شرکت…………………………………………………………………… 53
2-4- فرآیند جهانی ایجاد ارزش از طریق ایجاد شرکت‌های انشعابی ……………………………………………………… 55
2-5- فرآیند انتقال دانش ………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-6- فرآیند خطی تجاری‌سازی دانش………………………………………………………………………………………………..
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

58 2-7-  فراگرد تجاری‌سازی محصول …………………………………………………………………………………………………

60 2-8- مراحل اصلی تجاری‌سازی دستاوردهای علمی…………………………………………………………………………..

63 2-9-  فرآیند کلان پژوهش و تولید صنعتی……………………………………………………………………………………….

66

سایت منبع

2-10-  نمایش مدل پلکان تجاری‌سازی………………………………………………………………………………………….

69 2-11- انتقال دانش………………………………………………………………………………………………………………………….

70 2-12- مارپیچ سه‌گانه……………………………………………………………………………………………………………………..

76 2-13- تجاری‌سازی دانش فیشر ……………………………………………………………………………………………………….

77 2-14- اقتضایی اثربخشی انتقال فناوری………………………………………………………………………………………………

79 2-15- فعالیت‌‌های مرحله‌ای توئیس ………………………………………………………………………………………………….

80 2-16- فراگرد تبدیلی توئیس…………………………………………………………………………………………………………….

81 2-17- پویای بازنگری شده ………………………………………………………………………………………………………………

82 2-18- تجاری‌سازی زوا براساس ابعاد 5s……………………………………………………………………………………………

83 2-19- مدل ترکیبی تجاری‌سازی مک‌فادزن و همکاران ………………………………………………………………………..

84 2-20- عوامل بازدارنده تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی……………………………………………………………………..

94 2-21- چارچوب مفهومی تجاری‌سازی دانش …………………………………………………………………………………..

113

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد