دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست  مطالب

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش 2

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش 6

1-5 فرضیه های پژوهش 11

1-5-1 فرضیه های فرعی 11

1-6 اهداف پژوهش 12

1-6-1 اهداف فرعی 12

1-7 تعریف متغیر ها 12

1-7-1 تعریف مفهومی 12

1-7-2 تعریف عملیاتی 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 15

2-1 مبانی نظری 16

2-2 تأثیر و حقوق زن در جامعه 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3 زنان در مدیریت 17

2-4 توجه‌های  در راستای عدم انتصاب زنان در پست های مدیریتی 18

2-5 باورهای جامعه 20

2-6 وضعیت مدیران زن در جامعه ایران 21

2-7 ضرورت تغییر بعضی توجه‌ها جهت از بین بردن سقف شیشه‌ای در ایران 23

2-8 نگاهی به وضعیت زنان در ایران 25

2-9 نظریه های مطرح شده در خصوص پژوهش 37

2-10 چارچوب نظری 41

2-11 پیشینه پژوهش 49

2-11-1 پیشینه داخلی پژوهش 49

2-11-2 پژوهش های خارجی 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 54

3-1 مقدمه 55

3-2 روش پژوهش 57

3-3 جامعه آماری 57

3-4 روش تعین حجم نمونه 57

3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری 58

3-6 ابزار پژوهش 59

3-6-1   پرسشنامه محقق ساخته 59

3-6-2  نحوه محاسبه روایی و پایایی ابزار سنجش 59

3-6-2-1 روایی 61

3-6-2-2 پایایی 61

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 64

4-1  مقدمه 65

4-2 بخش دوم : تحلیل داده ها 66

4-2-1 مطالعه آزمون نرمال بودن داده ها 66

4-2-2 آزمون فرضیه ها 67

تحلیل عاملی تاییدی 73

شاخص های برازش مدل 77

4-3-3 فرضیه های فرعی 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 89

5-1 اختصار پژوهش 90

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 91

5-3 بحث و نتیجه‌گیری 94

5-4 پیشنهادها 96

5-4-1پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 96

5-4-2 به  گونه اختصار  از نتایج فرضیات میتوان پیشنهادات ذیل  را به صورت کلی ارائه  داد : 97

5-4-3 پیشنهادات برای پژوهشگران آینده 98

منابع فارسی 100

منابع انگلیسی 105

پیوست ها 108

پرسشنامه و خروجی spss 108

خروجی spss 111

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد