دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب                 

عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2- اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-4- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
1-4-1- هدف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 18
1-4-2- اهداف فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 18
1-5- سؤال‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
1-6- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-6-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-6-2- فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………… 21
1-7- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
1-8- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
1-8-1- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
1-8-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
1-9- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
1-10- قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
1-11- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح………………………………………………………………………………………….. 26
1-12- تعاریف عملیاتی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 27
فصل دوم ادبیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-2-  مفهوم و تعاریف تجاری‌سازی……………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-3- تاریخچه تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی……………………………………………………………………………………………… 41
2-4- اهمیت تجاری‌سازی نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. . 45
2-5- طریقه تجاری‌سازی دانش ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-6- فرآیند تجاری‌سازی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2-7- انواع تجاری‌سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
2-8- روش‌های تجاری‌سازی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-9- مدل‌ها و الگوهای تجاری‌سازی ……………………………………………………………………………………………………………. 69
2-10-  مراحل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………… 86
2-11-  موانع انتقال تجاری‌سازی……………………………………………………………………………………………………………………. 92
2-12-  ساختار نوآوری………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
2-13- کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 109
2-14- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته………………………………………………………………………………………………….. 112
2-15- مطالعه طریقه تجاری‌سازی در بخش دانشگاهی کشور ایران …………………………………………………………………….. 121
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 124
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130
3-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………… 130
3-4-1- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………… 131
3-5- روش جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 131
3-6- ابزارهای گردآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 132
3-6-1- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 132
3-6-2- مقیاس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-7- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
3-7-1- متغیر مستقل در پژوهش حاضر…………………………………………………………………………………………………………… 133
3-7-2- متغیر وابسته در پژوهش حاضر…………………………………………………………………………………………………………… 134
3-8- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
3-9- پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 136
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………… 138
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 139
4-2- تجزیه و تحلیل یافته‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 140
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2-1- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………

140 4-3- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

159 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………..

199 5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

200 5-2- اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………

201 5-3- نتایج به دست آمده از آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………..

202 5-3-1-نتایج مبتنی بر ویژگی‌های جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………..

202 5-3-2- نتایج بدست آمده از پاسخ به فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………..

203 5-3-2-1- فرضیه‌های مربوط به عوامل درون سازمانی……………………………………………………………………………………….

203 5-3-2-2- فرضیه‌های مربوط به عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..

204 5-4- نتایج به دست آمده از آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………..

205 5-4-1- مطالعه ارتباط عوامل درون سازمانی با مؤلفه‌های جمعیت شناختی بوسیله آزمون من‌ویتنی…………………………..

205 5-4-2- مطالعه ارتباط عوامل برون سازمانی با مؤلفه‌های جمعیت شناختی بوسیله آزمون من‌ویتنی……………………………

205 5-4-3- نتایج مبتنی بر فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..

206 5-5- پیشنهادهای محقق در راستای موضوع پژوهش …………………………………………………………………………………………

212 5-6- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….

215 پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

216 منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

231 فهرست فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………

232 فهرست انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

235

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد