دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهمیت تجاری‌سازی نتایج پژوهش

گذشته از اهمیت پژوهش و توسعه داخلی، تجاری‌سازی نتایج پژوهش، مسئله‌ای می باشد که پایداری و استمرار امر پژوهش را تضمین می کند و متناسب با آن رشد اقتصادی دانش محور جامعه را نیز تسریع می‌بخشد.

«تجاری‌سازی پژوهش فرآیندی می باشد که از تمام پتانسیل‌های ممکن بهره گیری می کند تا کسانی که در نوآوری تکنولوژیکی سرمایه‌گذاری می‌کنند بتوانند فواید ایجاد شده توسط نوآوری‌شان را بدست آورند». در این تعریف از تجاری‌سازی چند نکته قابل توجه هست: (کارل دیلچر، 2002: 155)[1]

اول اینکه: اقدام تجاری‌سازی یک فرآیند می باشد، به تعبیری دارای یک ورودی معین می باشد که مسیرش را برای رسیدن به یک خروجی طی نموده و در این مسیر در هر ایستگاه، ارزش افزوده‌ای بر آن اضافه می گردد.

دوم اینکه: در این فرآیند از تمامی پتانسیل‌های ممکن بهره گیری می گردد. به تعبیری نیروی کار، ساختار سازمانی، قوانین و مقررات، فناوری و هر آن چیز که که به عنوان پتانسیل مطرح می باشد به نوعی درگیر در موضوع تجاری‌سازی خواهند بود.

سوم اینکه: تجاری‌سازی فناوری بخشی از نوآوری تکنولوژیکی می باشد و اگر نوآوری را از پرداختن به ایده تا ورود به بازار در نظر بگیریم بدون تجاری‌سازی، نوآوری و در نتیجه فناوری وجود نخواهد داشت.

چهارم اینکه: هدف از اجرای این فرآیند سودرسانی به سرمایه‌گذاران نوآوری تکنولوژیکی می باشد، یعنی آن چیز که که خاستگاه اصلی بسیاری از کارآفرینان و حامیان تحقیقات می باشد.

«فناوری هنگامی که وارد بازار می گردد ایجاد درآمد می کند و در مرحله توسعه از نظر درآمدزایی هیچگونه ارزشی ندارد. فناوری اگر در قفسه بماند (وارد بازار نشود) هیچ درآمدی ایجاد نمی‌کند» (Khalil,T.M.1993:205).

این موضوع در مورد فناوری‌هایی که از طریق پژوهش داخلی بدست می‌آید به مراتب برای طرفداری کننده آن از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد (طارق خلیل،1993: 68)[2]

[1] Karel Dilcher (2002).

[2] -Tarek Khalil (1993).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با مطالعه آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و مطالعه قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد