دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شکل (2-1) مدل مفهومی پژوهش……………………… 8

شکل (4-1) دیاگرام مسیر تحلیل عاملی تاییدی با چهار متغیر نهفته(عامل)……………………………………………. 77

شکل (2-4) عواجل اجتماعی موثر در عدم ارتقا زنان در پست مدیریتی    80

شکل (3-4) عوامل فرهنگی موثر در عدم ارتقا زنان در پست های مدیرتی  82

شکل (4-4) تبعیض و نابرابری جنسی موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی……………………………………… 84

شکل (5-4) تضاد کار و خانواده موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریت………………………………………. 86

شکل (6-4) ویژگی شخصیتی و روانی موثر در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی……………………………………… 88

 


فهرست  جداول

جدول 2-1 مقایسه‌ی درآمد اکتسابی زنان و مردان در کشورهای مختلف 26

جدول2-2 مقایسه‌ی نسبت‌های مربوط به شاخص‌های درآمدی ایران و نروژ 27

جدول 2-3 حضور زنان در پست‌های سیاسی و مدیریتی…….. 27

جدول 2-4 مقایسه‌ی نرخ سواد زنان در کشورهای مختلف….. 30

جدول 2-5  رتبه‌بندی عامل‌های شخصی………………… 40

جدول 2-6 رتبه‌بندی عامل‌های سازمانی………………. 40

جدول 2-7 رتبه‌بندی عامل‌های فرهنگی……………….. 41

جدول 2-8 رتبه‌بندی عامل‌های اجتماعی………………. 41

جدول 3-1 : مربوط به تعداد افراد نمونه بر حسب روش تصادفی طبقه ای  58

جدول 3-2 :  شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه براساس طیف لیکرت   59

جدول3-3: مربوط به نمایش اندازه آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه    62

جدول4-1: آمار توصیفی مربوط به مطالعه نرمال بودن داده ها 66

جدول 4-2:  مربوط به آمار توصیفی متغیر ها………… 67

جدول4-3: کرویت بارتلت(KMO)…………………….. 68

جدول 4-4: اشتراکات واریانس…………………….. 69

جدول 4-5: نتایج نهایی تحلیل عاملی………………. 70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-6 مربوط به بار های عاملی پس از چرخش وایمکس… 72

جدول (4- 7) تحلیل عامل تائیدی برای مطالعه شاخص های  عوامل فرهنگی  73

جدول (4- 8) تحلیل عامل تائیدی برای مطالعه شاخص های عوامل اجتماعی  74

جدول (4- 9) تحلیل عامل تائیدی برای مطالعه مولفه های تبعیض و نابرابری جنسی………………………………………… 75

جدول (4- 10) تحلیل عامل تائیدی برای مطالعه شاخص های تضاد کار  و خانواده……………………………………… 76

جدول (4-11) شاخص‌های برازش مدل………………….. 77

جدول 4-12: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها…………. 79

جدول 4-13: مربوط به آزمون t……………………. 79

جدول4-14: مربوط به آزمون فریدمن………………… 80

جدول 4-15: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها…………. 81

جدول 4-16: مربوط به آزمون t……………………. 81

جدول 4-17: مربوط به آزمون فریدمن……………….. 82

جدول 4-18: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها…………. 83

جدول 4-19: مربوط به آزمون t……………………. 83

جدول4-20: مربوط به آزمون فریدمن………………… 84

جدول 4-21: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها…………. 85

جدول 4-22: مربوط به آزمون t……………………. 85

جدول 4-23: مربوط به آزمون فریدمن……………….. 86

جدول 4-24: مربوط به آمار توصیفی مولفه‌ها…………. 87

جدول 4-25: مربوط به آزمون t……………………. 87

جدول4-26: مربوط به آزمون فریدمن………………… 87

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی: شناسایی علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

1-6-1 اهداف فرعی

  • شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .
  • شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

5- شناسایی عوامل شخصیتی و روانی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : علت های عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی  با فرمت ورد